İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi Çalıştayı PDF Yazdır e-Posta

            Milli Eğitim Bakanlığı, e- denetim ile İlköğretim okullarının, e-okul veri tabanına eklenecek bir modül ile öz değerlendirmelerini yapıp, mevcut durumlarının görülmesini, geliştirilmesi gereken yönlerini ortaya koymayı sağlamak. Yani iç kontrol yapılmasını sağlamak. Aynı zamanda da ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin denetimi kurum yöneticisi tarafından yapılması planlanmaktadır. e- denetim yapılması gereken bir değişimdir. Ancak Afyonkarahisar’da İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş  Yönergesinde yapılacak değişiklik ile ilgili çalıştayda,  TEM-DER olarak öneri ve uyarılarımız vardır.

Bunlar;

 

  1.  Anayasa Mahkemesi; (30.4.1992 günlü, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  53. maddesinin, eklenen üçüncü fıkrasının son tümcesinin iptal etmesi ) "İlköğretim müfettişlerinin ve yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulü, nitelikleri, yetişme şekli ve atanmalarına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir." şeklindeki ibarenin iptaline karar vermiştir. Buna göre İlköğretim müfettişlerinin ve yardımcılarının görev, yetki vb. hususları yönetmelik ile düzenlenemeyecektir. İptal kararı, Resmi Gazetedeki yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girecektir. Anayasa Mahkemesinin bu kararına rağmen Bakanlığın acelece Yönerge hazırlaması anlaşılamamıştır. Gerekli  yasal düzenleme yapılmadan yönerge taslağı hazırlığına başlamıştır.
  2. İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş  Yönergesi Taslağında; kimi yerde “teftiş” kimi yerde  “denetim” ifadesi çelişkili olarak karışık kullanılmış, teftiş mi yoksa denetim mi hangisinin kullanılacağına daha karar verilememiş.  Teftiş ifadesi daha anlamlı ve kapsamlıdır. Denetim  ifadesi  tam olarak karşılamamaktadır.

TEFTİŞİN Sözlük Anlamı :  Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırmak, denetlemek.

DENETİM ise: Denetlemek işi, murakabe, kontrol.

olarak  açıklanmıştır. Burada teftiş iş denetim  işini de kapsadığı görülmektedir.

Kısaca Taslakta teftiş yerine denetim sözcüğünün kullanılması Yönetmeliğin açıklamasına ters düşmektedir.

 Taslak Madde:9/a-c ‘de  hem  denetim hem teftiş sözcükleri birlikte kullanılmış. Yine Madde: 11’de de denetim ve teftiş sözcükleri  birlikte kullanılması taslağın bütünlüğü içinde çelişkidir.

  Denetim yerine Teftiş sözcüğünün kullanılması yerinde olacaktır.

         Yönerge taslağının, Madde 21’de öğretmen denetimi;  -İlköğretim Kurumlarında çalışan öğretmenlerin denetimi kurum yöneticisi tarafından EK……..ya göre elektronik ortamda (e-okul üzerinden) tutulur ve  değerlendirilir.

Denilmektedir.

  1.  İlköğretim okullarında 16 özel alan vardır. Tüm ders programları değişmiştir. Bir okul müdürünün değişen bu ders programlarını, öğretim yöntem ve tekniklerini  bilmesi olanaklı değildir. Okul müdürleri alanı dışındaki derslerin teftiş ve değerlendirmesi sağlıklı olması beklenemez. Kaldı ki günümüze herkesin her şeyi bilmesi beklenemez. Alanda uzmanlaşmak (branşlaşmak) esastır. Bu nedende  olacak ki, yeni göreve alınan ilköğretim müfettişleri yardımcıları ihtiyaç duyulan branşlardan alınmıştır. Bu durumda öğretmen teftişinin okul müdürü tarafından yapılması eğitim-öğretime katkısı olmayacaktır. İlköğretim müfettişlerinin alanda uzmanlaşması, branşındaki öğretmenlerin ders teftişini yapması en doğru olanıdır. Öğretmen  teftişlerinin branş müfettişleri tarafında yapılması, öğretmenlerin rehberlik ve işbaşında yetiştirilmesine yardımcı olacaktır.
  2. Rehberlik çalışmasının tamamen gönüllülük  esasına bırakılması doğru değildir. Çünkü öğretmen  sınıfta yalnızdır. Doğru  yaptığını sandığı çalışmaları bazen yanlış olduğunu çok geç farkına varabilir. Dersini  alanda bir kişi izlenmeden ya da uyarılmadan yanlışların ya da eksikliklerin farkına varmayabilir. Bu  nedenle de rehberlik istemeyebilir. Zaten gelişmenin gerekliliğini bilen, kendini geliştirmek isteyen  öğretmen rehberlik ister ve dersinin izlenmesinden yanadır. Ya bunun   farkına varmayanlar…

 

TEM-DER Yönetim Kurulu